Туристическо Дружество

Устав

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промени в Устава утвърдено на заседание на Управителния съвет на 14.12.2016 г.

 

УСТАВ наТуристическо дружество "Стратеш"

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1 т.1 Туристическо дружество "Стратеш" е Сдружение, регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява физически лица, организирани в клубове по планинарство, видове туризъм, алпинизъм и спортно катерене, ориентиране, пещерно дело, екология, НОВ ТЕКСТ: ски, колоездене, водни спортове, ветерани туристи, млад турист и други.

т.2 Туристическо дружество "Стратеш" е приемник и продължител на традициите, установени от Туристическо дружество „Стратеш – 1902 г." и Туристическо дружество „Баш Бунар – 1918 г."

т.3 Туристическо дружество „Стратеш - Ловеч" е доброволна, самостоятелна, независима, неполитическа организация за социален туризъм, за спортно-туристическа, културно-просветна, родолюбива, природозащитна и екологична дейност.

Чл.2 Туристическо дружество „Стратеш" представлява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местното самоуправление и местната власт, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица, международни организации ДОБАВКА: и други.

Чл.3 Туристическо дружество „Стратеш" осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си, като прилага и осъществява:

1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.

2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.

3. Равнопоставеност на членовете и колективност на решенията.

4. Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет.

5. Стриктно спазване на нормативните и поднормативните актове в страната, отнасящи се до дейността на Дружеството и неговите членове.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4 т.1 Наименованието на Сдружението е Туристическо дружество „Стратеш" Ловеч

т.2 Наименованието задължително се изписва на български език, а може допълнително да се изписва и на чужд език.

т.3 Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи.

СИМВОЛИ

Чл.5 Символите на Туристическо дружество "Стратеш" са знаме, емблема, печат, значка и празник.

1. Знамето е със зелен цвят, по средата с бял еделвайс.

2. Емблема – кръг с вписан в него Покрития мост, под моста годината на създаване  на Дружеството - 1902.  Над Покрития мост – еделвайс на фона на зелени планински върхове, външно около кръга надпис Туристическо дружество „Стратеш" ·Ловеч·

3. Печат–кръгъл с надпис: Туристическо дружество „Стратеш" *Ловеч* в средата с еделвайс.

4. Значка – планински върхове на фон с Покрития мост.

5. Празник – 22 март Първа пролет.

НОВА ТОЧКА: 6. Туристическо дружество „Стратеш" може да издава свой печатен орган.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6 Седалището и адресът на управление на Туристическо дружество "Стратеш" са: Област с административен център гр. Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч, ул.В. Каракановски" 2, тел. 068/588606

ПОПРАВКА: Град  Ловеч, парк  „Алея Баш бунар", Ресторант „Юзината".

ІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.7 Туристическо дружество „Стратеш" има за цел:

т.1 Създаването на условия за развитие на гражданското общество чрез насърчаване и усъвършенстване на различните видове туризъм и спортно-туристически дейности.

т.2 Привличане на повече хора, учащи се и младежи в активен отдих ДОБАВКА: сред природата, за укрепване здравето, жизнеспособността и работоспособността им.

т.3 Стимулиране на спортно, катерене, алпинизъм, ориентиране, спелеология и новостите в спортно-туристическите дисциплини, ДОБАВКА: ски спорт, колоездене, водни спортове.

Чл.8 Основните задачи, които Дружеството си поставя за осъществяване на своята дейност са:

т.1 Популяризиране и насърчаване дейността на ДОБАВКА: своите членове, клубовете, създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, както и опазване на природната среда.

т.2 Сътрудничество с Общината, местната власт и местното самоуправление за подобряване на съществуващата материална база и развитие на дейността сред децата, учениците и младите хора, за формиране на екологична култура.

т.3 Повишаване квалификацията на своите членове и кадри.

т.4 Осигуряване услуги на своите членове, свързани с НОВ ТЕКСТ: участията им в организирани туристически прояви на Дружеството, както и с ползването на туристическата база, инвентар и екипировка.

т.5 Осъществяване изпълнението на календарните планове за проявите на клубовете и Дружеството.

т.6 Участие в проекти: самостоятелно и с партньори в български и международни прояви и инициативи, свързани с туризма.

т.7 Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл.9 В осъществяване на своите цели Туристическо дружество „Стратеш" използва следните средства:

т.1 Методическо подпомагане на членовете и организационно укрепване на секции, клубове и комисии, НОВ ТЕКСТ: като за целта създава свои вътрешни нормативни документи /наредби, указания и др./.

т.2 Ремонт, строителство и благоустрояване на стопанисваните обекти, хижи, домове, хранителни заведения, спортно-туристическа база и съоръжения.

т.3 Маркиране и обезопасяване на туристическите маршрути и грижи за поддържането им. Със съдействието на ПСС при БЧК, се грижи за осигуряване безопасността при провеждане на проявите.

т.4 Предлагане на услуги, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри.

т.5 Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска дейност, НОВ ТЕКСТ: културно–просветна, научно–изследователска, краеведческа, художествена самодейност.

т.6 Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм.

т.7 Участва самостоятелно или в партньорство с Общината и ЮЛНЦ в програми на ЕС и в български проекти.

т.8 Участва в екологични проекти и програми. Работи с български и чуждестранни ЮЛНЦ.

НОВА ТОЧКА:т.9 Участва в подпомагане и създаване на взаимоотношения в сътрудничество с български и чуждестранни инвеститори за подобряване и развитие на по-рационално използване на туристическата и спортна база на Дружеството, а така също  съоръженията и предлагането на туристически услуги.

Чл.10  т.1 В осъществяване на дейностите си, Туристическо дружество  „Стратеш" може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане целите по Чл. 7 от този Устав.

т.2 Допълнителната стопанска дейност по предходната точка е както следва: специализиран туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, ДОБАВКА: производство и търговия на спортно ДОБАВКА: - туристически стоки и услуги, обучение и квалификация на кадри, издателска, рекламна и импресарска дейност, ДОБАВКА: проектанска дейност, строителство,  ДОБАВКА: водоснабдяване, залесяване, събиране и преработка на билки, гъби и др., екологични проекти, отдаване под наем и всички дейности незабранени от законите на Р. България.

т.3 Стопанската дейност, осъществявана от Туристическо дружество „Стратеш" по т. 2 се подчинява на действащото законодателство за съответния вид стопанска дейност.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.11   т.1 Член на Туристическо дружество "Стратеш" може да бъде всеки

ДОБАВКА: дееспособен български гражданин, ДОБАВКА: независимо от местоживеенето му без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който познава, ДОБАВКА: признава и спазва настоящия Устав, ДОБАВКА: работи според възможностите си за постигане на целите и задачите на Дружеството, и плаща членски внос.

ДОБАВКА: Членове могат да бъдат също и юридически лица, както и да се учредява званието „Почетен член" по решение на УС на Дружеството.

т.2 Членуването в Туристическо дружество „Стратеш" е доброволно.

т.3 Членовете на Дружеството се вписват в специална книга /регистър/, утвърдена от Управителния съвет.

т.4 Приемането на физическо лице за член на дружеството става със  закупуване на членска карта и марка ДОБАВКА: за съответната календарна годинаи вписване му в книгата /регистър/ на членовете на Туристическо дружество "Стратеш" закупили членски марки за съответната година, ДОБАВКА: със следните данни: трите имена, дата на раждане, телефон и дата на вписването му в Дружеството.

Чл.12 Членството в Туристическо дружество „Стратеш" се прекратява:

т.1 По желание на члена с едностранно волеизявление до УС.

т.2 При отпадане поради неплащане на членски внос.

т.3 При изключване по решение на Общото събрание или по ДОБАВКА: предложение от Управителния съвет пред Общото събрание.

НОВА ТОЧКА: т.4 При непристойно и злонамерено поведение на члена в обществото, уронващо името, престижа и авторитета на Дружеството.

т.5 При прекратяване дейността на Дружеството.

т.6 Всички членове, които са получили имущество ДОБАВКА: и то е било заведено по съответния ред на тяхно име от Дружеството го връщат при прекратяване на членството си, след съставяне и подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.13 При прекратяване на членството в Туристическо дружество „Стратеш", независимо от основанието за това направените от члена парични вноски не подлежат на връщане.

Чл.14 Членът на Дружеството отпада когато:

т.1 Не заплаща в определени срокове и по установения начин  членски внос т.2 При отпадане членът има задължение по чл. 12, т. 5.

НОВА ТОЧКА: т.4 Решението може да бъде обжалвано от засегнатия член пред Контролната комисия на Дружеството в едномесечен срок.

Чл.15 С мнозинство от 2/3 от членовете на Дружеството Общото събрание може да изключи редовен член, който:

т.1 Не плаща редовно членски внос.

т.2 Грубо нарушава Устава на Дружеството.

т.3 С действията си подронва авторитета на Дружеството.

Чл.16 Размерът на членския внос, определя реда и начина за внасяне на сумите, се определя от Управителният съвет на ТД „Стратеш",  встъпителната вноска ДОБАВКА: ако има такава се определя от Общото събрание ДОБАВКА: на Дружеството. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.17 Всички членове на Туристическо дружество „Стратеш" са с равни права. Всеки има право на един глас. Всеки член има право:

т.1 Да участва в проявите на Дружеството, в туристическата и друга спортно-състезателна дейност.

т.2 Да ДОБАВКА: предлага, избира и да бъде избиран в ръководните органи на клубовете и комисиите при навършени 18 години и след най-малко едногодишно членство в дружеството.

т.3 Да бъде избиран за Председател, член на Управителния съвет, член на Контролната комисия при навършено пълнолетие и след най - малко три последователни години членство, и активно участие в прояви на дружеството

НОВ ТЕКСТ т.3: Да  бъде избиран за Председател или член на Управителния съвет, Председател или член на Контролната комисия при навършено пълнолетие и след най-малко пет пълни и последователни години членство, предшестващи годината на Отчетно-изборнотосъбрание и активно участие в проявите на Дружеството.

т.4 Да предлага и да бъде предлаган за награждаване с отличия на Българския туристически съюз ДОБАВКА: в съответствие на Правилника за духовното стимулиране в системата на БТС.

т.5 Да ползва предимствата, произтичащи от членството му ДОБАВКА: за участия в туристически прояви при нощуване в хижите, домовете, спалните и други стопанисвани от БТС обекти.

т.6 Да се обръща с въпроси, предложения и жалби до Управителния съвет и Контролната комисия и да получава ДОБАВКА: писмен отговор в едномесечен срок.

НОВА ТОЧКА: т.7 Да се запознава и ползва вътрешните нормативни документи на Дружеството.

Чл.18 Всеки член на Туристическо дружество „Стратеш" е длъжен:

т.1 Да спазва Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството.

т.2 Да участва в осъществяването на целите и задачите на Дружеството.

т.3 Да плаща редовно членски внос.

т.4 Да допринася за издигане авторитета и престижа на Дружеството в общината, региона, страната ДОБАВКА: и чужбина.

т.5 Да съдейства за опазване на природата, културните и историческите паметници.

т.6 Членът не отговаря материално за задълженията на Дружеството.

V. УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ

Чл.19 Туристическо дружество „Стратеш" е самостоятелно юридическо лице.

т.1 Помощни органи на дружеството са клубовете и комисиите. Те се изграждат в съответствие с интересите на техните членове ДОБАВКА:  и имат своите ръководства, които ги представляват при нужда пред ръководните органи на Дружеството, републиканските комисии и федерациите към които членуват.

т.2 Клубовете по планинарство, по видове туризъм (пешеходен, ски, коло, воден, туристи ветерани), по спортно катерене и алпинизъм, ориентиране, пещерно дело /спелеология/, защита на природата, стопански съвет – са структурни звена на дружеството. Те провеждат ежегодно отчетно-изборно събрание.

НОВ ТЕКСТ:  т. 2 Клубоветепосочени в чл. 1, т. 1, са структурни звена на Дружеството. Те провеждат ежегодно отчетно събрание, а на пет години и Отчетно изборно такова,, след което представят отчетите си в канцеларията на Дружеството.

НОВА ТОЧКА т. 3 Клубоветепосочени в чл. 1, т. 1, трябва да информират в седемдневен срок преди датата на събранието УС, който по свое усмотрение изпраща свой представител за участие.

т.4 Секциите по местоживеене, месторабота, в учебните заведения и висшите училища се изграждат към Дружеството при необходимост.

Чл.20 Върховен колективен орган на Дружеството е Общото събрание, което се провежда всяка година. На всеки 5 години Общото събрание е отчетно-изборно.

т.1 Управителен орган на Дружеството е Управителният съвет, ръководен от Председателят на Дружеството и избран от Отчетно-изборното събрание.

т.2 Контролен орган на дружеството е Контролната комисия.

НОВ ТЕКСТ Чл, 20 Върховен колективен орган на Дружеството е Общото събрание, което се свиква и провежда всяка година, но не по-късно от  края на месец април. На всеки 5 /пет/ години Общото събрание е отчетно-изборно.

т.1 Управителен орган на Дружеството е Управителният съвет, ръководен от Председателят на Дружеството и избиран от Отчетно изборно събрание.

т.2 Контролен орган на Дружеството е Контролната комисия, ръководена от Председател избиран от Отчетно изборното събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание:

т.1 Приема, изменя и допълва Устава на Дружеството.

т.2 Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

т.3 Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на ТД „Стратеш" и другите органи на Дружеството.

т.4 Избира и освобождава Председателят и ДОБАВКА: членовете на Управителния съвет на Дружеството за срока на техния мандат.

т.5 Избира членовете на Контролната комисия за срока на техния мандат.

НОВ ТЕКСТ т.5: Избира и освобождава Председателят и членовете на Контролната комисия за срока на техния мандат.

т.6 Взима решения по приемането и изключването на членове на Дружеството.

т.7 Приема програма /основни насоки/ за дейността на Дружеството.

т.8 Приема други вътрешни актове.

т.9 Приема отчета на Контролната комисия.

т.10 Приема реда за разпореждане с имуществото но Дружеството.

т.11 Взима решения за годишния членски внос и встъпителната такса.

т.12 Взима решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството, избира и освобождава ликвидатори.

т.13 Правата на Общото събрание по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 не могат да се възлагат на други органи на дружеството.

т.14 : Всички членове на Дружеството, които имат закупени членски марки за последните три пълни и последователни години, преди годината на Отчетно-изборното събрание имат право да предлагат кандидатури за: Председател и членове  на Управителния съвет, Председател и членове  на Контролната комисия. Тези предложения се внасят в писмен вид в офиса на Дружеството в срок до десет дни преди датата на провеждане на Отчетно-изборното събрание. Кандидатури издигнати на самото отчетно-изборно събрание не се разглеждат. Писмените предложения трябва да са  с посочени трите имена на кандидата и кратка мотивировка за кандидатурата му. Предложенията трябва да съдържат и три имена и подпис на вносителите, които издигат  кандидатурата. Предложението се вписва във входящата книга на Дружеството с входящ номер и дата. Десет дни преди Отчетно-изборното събрание Контролната комисия се събира и преглежда постъпилите предложения, като проверява дали отговарят на Устава на Дружеството. В проекто–листите могат да бъдат включени, само кандидати отговарящи на Устава на Дружеството и предложени по горе описания начин.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание най-малко един път годишно от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Дружеството в населеното място, където е седалището на Дружеството.

Чл.23 Общото събрание се свиква с писмена покана един месец преди заседанието.

т.1 Поканата трябва да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква.

т.2 Поканата се обявява един месец преди заседанието в най-малко един местен вестник,  една обява се поставя на видно място в офиса на Дружеството, ДОБАВКА: и интернет страницата на Дружеството

 т.3 Общото събрание разглежда и взима решения само по въпросите, предварително обявени в дневния ред на поканата.

КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ

Чл.24 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. ДОБАВКА: Присъствието на членовете  се отбелязва в Присъствен списък, в който те се подписват собственоръчно, и който е неразделна част от Протокола на проведеното Общо събрание.

Чл.25 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл.21,т.1, т.10 и т.12 с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Дружеството.

Чл.26 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност.

Чл.27 Всеки член на дружеството може да гласува предложените  кандидатури за ръководните органи, ако е бил редовен член в последните три години, удостоверено с членските марки в туристическата книжка.

НОВ ТЕКСТ Чл.27 Всеки член на ТД „Стратеш" може да гласува предложените  кандидатури за ръководните органи, ако е бил редовен член в последните три  пълни и последователни години, предшестващи Отчетно-изборното събрание. Това обстоятелство се удостоверява с наличието на членски марки в членската карта и вписането на лицето в Регистъра на членовете на ТД „Стратеш", закупили марки за съответните години. Един редовен член може да бъде упълномощаван и да представлява в Общото събрание само един редовен по смисъла на този Устав член на Дружеството.

Чл.28 От всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и водещите заседанието, които с подписите си отговарят за верността на съдържанието на протокола.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.29 т.1 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години. Управителният съвет е съставен от членове на Туристическо дружество „Стратеш".

т.2 Председателят на Управителният съвет е Председател на Дружеството, който свиква и ръководи заседанията на дружеството.

Чл.29 НОВ ТЕКСТ: Чл. 29 т. 1 Управителен орган на Туристическо дружество „Стратеш" е Управителният съвет /УС/, който се избира от Общото събрание за срок от пет години.

т.2  Управителният съвет на ТД „Стратеш" се състои от девет лица, членове на ТД „Стратеш".

т.3 Изборът се осъществява с тайно гласуване, с предварително изготвени бюлетини, след разглеждане на постъпилите кандидатури от Контролната комисия.

Чл.30 Управителният съвет решава всички въпроси между Общите събрания.

т.1 Организира изпълнението на решенията Общото събрание.

т.2 Изпълнява задълженията предвидени в Устава.

т.3 Осъществява организационно и методично ръководство върху дейността на членовете, клубовете, комисиите и самото дружество.

т.4 Управителният съвет може да взима решения и без да е проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения от всички негови членове. ДОБАВКА: Тези решения се вписват, като протокол от проведено неприсъствено заседание на Управителния съвет.

НОВИ ТОЧКИ: т.5 Приема други вътрешни актове.

т.6 Определя адреса на Дружеството.

т.7 Взима решения за управление на имущество на Дружеството,

т.8 Назначава и освобождава служителите в Дружеството, в т. ч. и Председателят в изпълнение дейностите и поставените цели от този Устав и в съответствие с трудовите и приравнени правоотношения, съгласно  законодателството в страната.

Чл.31  т.1 Управителният съвет трябва да проведе не по-малко от    6 /шест/ заседания годишно.

т.2 Заседанията на Управителният съвет се смятат за законни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

т.3 Извънредни заседания могат да се свикват от Председателят или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час. Покани ДОБАВКА: и материали за тези заседания се изпращат от Председателя до всеки член в 5 /пет/ дневен срок след получаване на писменото заявление ДОБАВКА: от тях и пет дни преди самото провеждане на заседанието.

Чл.32 Председателят на Дружеството:

т.1 Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от Общото събрание и Управителния съвет на Дружеството.

т.2 Председателят не може да бъде ръководител на политическа партия.

т.3 Когато Председателят не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член, ДОБАВКА избран в началото на мандата.

НОВИ ТОЧКИ: т.4 Свиква и ръководи заседания на Управителния съвет.

т.5 Председателят представлява Дружеството в съответствие със Закона за ЮЛНЦ и в изпълнение на постановените му от Общото събрание, Устава и разпоредбите на Управителния съвет права и задължения.

Чл.33 Помощни органи на Управителния съвет на Дружеството са:

т.1 Ръководствата на клубовете по пешеходен, ски, коло и воден туризъм, туристи ветерани, жени туристки, по планинарство, по спортно катерене и алпинизъм, пещерно дело /спелеология/, ориентиране, стопански /хижен/ съвет и маркировка, клуб за ученически туризъм, планински водачи, комисия по екология, и информация и реклама.

НОВ ТЕКСТ чл.33 т.1: Помощни органи на Управителния съвет на Дружеството са ръководствата на клубовете съгласно чл. 1, т. 1.от Устава

т.2 Тези клубове и комисии НОВ ТЕКСТ: е препоръчително да участват в дейността и проявите на републиканските комисии по спортно-туристически дисциплини на БТС и федерациите.

т.3 Туристическите дружества избират делегат за Общото събрание на БТС с мандат до следващото Общо събрание, издигат членове за Управителния съвет на БТС, Инспектората на БТС и за Председател на Български туристически съюз.

Чл.34 Контролният орган на Туристическото дружество е Контролната комисия (съвет), който се избира от Общото събрание на Дружеството за срок от пет години,

т.1 Контролната комисия на ТД „Стратеш" се състои от пет лица, които са членове на ТД „Стратеш".

т.2 Членовете на Контролната комисия избират от своя състав Председател.

НОВ ТЕКСТ т.2 Членовете на Дружеството избират по време на Отчетно изборното събрание  Председател и членове на Контролната комисия, съгласно Чл. 29, т. 3.

т.3 Председателят и член или членове на Контролната комисия участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

т.4 Председателят и членовете на Контролната комисия контролират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Дружеството.

т.5 Контролната комисия извършва ДОБАВКА: както цялостни, периодични и извънредни проверки и ревизии на Дружеството, ДОБАВКА: така и по жалби и сигнали за законосъобразността на финансови, счетоводни, търговски и други дейности.

т.6 Контролната комисия ДОБАВКА: своевременно информира Управителния съвет за резултатите от проверките и предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

VІ. ИМУЩЕСТВО, СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.35 Туристическо дружество "Стратеш" осигурява финансови средства за своята дейност и за поддържане и изграждане на материална база от:

1. Отчисления от членски внос;

2. Стопанска дейност НОВ ТЕКСТ: Приходи от собствена стопанска дейност - от прояви, състезания, публикации, експертни мнения, експертизи от имоти и  наеми и др.;

3. Субсидии от Общината, фирми и сдружения;

4. Дарения и спонсорство;

5. Доброволен труд, томболи ДОБАВКА  реклами и др.;

6. От фондове, програми, проекти;

7. Други източници.

Чл.36  т.1 Туристическо дружество „Стратеш" е собственик на Туристически дом „Стратеш", ресторант „Юзината", хижа „Дерменка", заслон „Орлово гнездо", хижа „Баш бунар" и павилион „Еделвайс". Стопанисва изкуствена стена за спортно катерене, място хангар за лодки и плувен басейн в парк "Баш бунар".

НОВ ТЕКСТЧл.36  т.1 Туристическо дружество „Стратеш" е собственик на Туристически дом „Стратеш" в гр. Ловеч; ресторант „Юзината"и прилежащия му район в парк „Алея Баш бунар" в гр. Ловеч; хижа „Дерменка" и заслон „Орлово гнездо" в Средна Стара планина; хижа „Баш бунар" в гр. Ловеч. Стопанисва  своя изкуствена стена за спортно катерене и плувен басейн в парк „Алея Баш бунар" в гр. Ловеч.

т.2 Стопанисването и управлението на недвижимата собственост на Дружеството и движимите вещи се извършва в съответствие с действащото законодателство в страната и решенията на Общото събрание на Дружеството.

т.3 Разпореждането със собствеността става в съответствие с действащото законодателство в страната, решенията на Общото събрание и устава на Дружеството.

т.4 Материалната база на Дружеството независимо от формата на собственост и субектите на стопанисване и управление, се ползва по предназначението и.

Чл.37 Туристическо дружество „Стратеш" не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията на Дружеството извън рамките на членските вноски, отчисления и други посочени в Устава.

Чл.38 Туристическо дружество „Стратеш" е Сдружение, юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ без определен срок на съществуване.

Чл.39 Туристическо дружество "Стратеш" се прекратява:

т.1 С решение на Общото събрание.

т.2 По решение на Ловешкия окръжен съд в предвидените от закона случаи.

Чл.40 т.1 При прекратяване на дейността на Туристическо дружество „Стратеш" се извършва ликвидация.

т.2 В случаите на прекратяване по Чл. 39, т. 2 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.

т.3 При прекратяване по Чл. 40, т. 2 и когато не е определен ликвидатор от УС на Дружеството той се определя от съда.

Чл.41 т.1 Имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите на Дружеството, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел или на учредителите в зависимост от решението на Общото събрание.

т.2 Имуществото по т. 1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора назначен от Управителния съвет или от съда.

Чл.42 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Дружеството от Ловешки окръжен съд.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКРЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Настоящият Устав на Туристическо дружество „Стратеш" е приведен в съответствие с Устава на Български туристически съюз, утвърден на 48-ми конгрес на БТС, проведен на 30 и 31 март 2007г. и не противоречи на Устава на БТС и Закона за ЮЛНЦ.

Чл.44 Уставът на Туристическо дружество „Стратеш" е приет на Общото събрание на Дружеството на 15.04.1991г. и регистриран с ф.д. 541/1991г., изменен на Общо събрание от 22.01.2002г. Изменения и допълнения са приети от Общото събрание на 10.04.2008г. Изменения и допълнения са приети от Общото събрание на 20.01.2016г., подписан е от участниците в събранието и подлежи на вписване в Ловешки окръжен съд.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info