Туристическо Дружество

Устав

УСТАВ

на

Туристическо Дружество "Стратеш"


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 т.1 ТД „Стратеш" е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява физически лица, организирани в клубове по планинарство, видове туризъм, алпинизъм и спортно катерене, ориентиране, пещерно дело и екология.

т.2 ТД „Стратеш" е приемник и продължител на традициите, установени от ТД "Стратеш – 1902 г." и ТД „Баш Бунар – 1918 г."

т.3 ТД „Стратеш" е доброволна, самостоятелна, независима, неполитическа организация за социален туризъм, за спортно-туристическа, културно-просветна, родолюбива, природозащитна и екологична дейност.

Чл.2 ТД „Стратеш" представлява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местното самоуправление и местната власт, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица, международни организации.

Чл.3 ТД „Стратеш" осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си, като прилага и осъществява:

1.Свобода на сдружаването и доброволност на членството.

2.Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.

3.Равнопоставеност на членовете и колективност на решенията.

4.Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет.

5.Стриктно спазване на нормативните и поднормативните актове в страната, отнасящи се до дейността на дружеството и неговите членове.


НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4 т.1 Наименованието на сдружението е ТД „Стратеш".

т.2 Наименованието задължително се изписва на български език, а може допълнително да се изписва и на чужд език.

т.3 Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи.


СИМВОЛИ

Чл.5 Символите на ТД „Стратеш" са знаме, емблема, печат, значка и празник.

1.Знамето е със зелен цвят, по средата с бял еделвайс.

2.Емблема - емблемата на БТС.

3.Печат – кръгъл с надпис ТД „Стратеш". В средата с еделвайс.

4.Значка – планински върхове на фон с покрития мост.

5.Празник – 22 март Първа пролет.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6 Седалището и адресът на управление на ТД „Стратеш" са: Област с административен център гр. Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Васил Караконовски" №2, тел. 068/604248.


ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.7 ТД „Стратеш" има за цел:

т.1 Създаването на условия за развитие на гражданското общество чрез насърчаване и усъвършенстване на различните видове туризъм и спортно-туристически дейности.

т.2 Привличане на повече хора, учащи се и младежи в активен отдих, за укрепване здравето, жизнеспособността и работоспособността им.

т.3 Стимулиране на спортното катерене, алпинизъм, ориентиране, спелеология и новостите в спортно-туристическите дисциплини.

Чл.8 Основните задачи, които дружеството си поставя за осъществяване на своята дейност са:

т.1 Популяризиране и насърчаване дейността на клубовете, създаване на навици на природосъобразен и здравословен начин на живот, както и опазване на природната среда.

т.2 Сътрудничество с Общината, местната власт и местното самоуправление за подобряване на съществуващата материална база и развитие на дейността сред децата, учениците и младите хора, за формиране на екологична култура.

т.3 Повишаване квалификацията на своите членове и кадри.

т.4 Осигуряване услуги на своите членове, свързани с ползването на туристическа база, инвентар и екипировка.

т.5 Осъществяване изпълнението на календарните планове за проявите на клубовете и дружеството.

т.6 Участие в проекти – самостоятелно и с партньори – в български и международни прояви и инициативи, свързани с туризма.

т.7 Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл.9 В осъществяване на своите цели ТД „Стратеш" използва следните средства:

т.1 Методическо подпомагане на членовете и организационно укрепване на секции, клубове и комисии.

т.2 Ремонт, строителство и благоустрояване на стопанисваните обекти, хижи, домове, хранителни заведения, спортно-туристическа база и съоръжения

т.3 Маркиране и обезопасяване на туристическите маршрути и грижи за поддържането им. Със съдействието на ПСС се грижи за осигуряване безопасността при провеждане на проявите.

т.4 Предлагане на услуги, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри.

т.5 Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска дейност.

т.6 Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм.

т.7 Участва самостоятелно или в партньорство с Общината и НПО в програми и проекти на присъединителните фондове на ЕС и в български проекти.

т.8 Участва в екологични проекти и програми. Работи с български и чуждестранни НПО.

Чл.10  т.1 В осъществяване на дейността си, ТД „Стратеш" може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите, от която се използват за постигане целите по чл.7 от Устава.

т.2 Допълнителната стопанска дейност по предходната точка е както следва: специализиран туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на спортни стоки и услуги, обучение и квалификация на кадри, издателска, рекламна и импресарска дейност, строителство, залесяване, събиране и преработка на билки, гъби и др., екологични проекти, отдаване под наем и всички дейности незабранени от законите на Р България.

т.3 Стопанската дейност, осъществявана от ТД „Стратеш" по т.2 се подчинява на действащите нормативни актове за съответния вид стопанска дейност.


ЧЛЕНСТВО

Чл.11   т.1 Член на ТД „Стратеш" може да бъде всеки български гражданин без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който познава Устава, регистриран е в съответния клуб или секция и плаща членски внос.

т.2 Членуването в ТД „Стратеш" е доброволно.

т.3 Членовете на дружеството се вписват в специална книга /регистър/, утвърдена от Управителния съвет.

т.4 Приемането на физическо лице за член на дружеството става със заявление и закупуване на членска карта и марка и вписване в книгата /регистър/ на дружеството.

Чл.12 Членството в ТД „Стратеш" се прекратява:

т.1 По желание на члена с едностранно волеизявление до УС.

т.2 При отпадане поради неплащане на членски внос.

т.3 При изключване по решение на Общото събрание.

т.4 При прекратяване дейността на дружеството.

т.5 Всички членове, които са получили имущество от дружеството го връщат при прекратяване на членството си.

Чл.13 При прекратяване на членството си в Българския туристически съюз /БТС/, всяко туристическо дружество, което е получило безвъзмездно или възмездно по силата на предишни Устави и решения на ръководни органи на БТС или по друг начин право на собственост или други имуществени права, при прекратяване на членството си в Сдружението ги връщат на Българския туристически съюз в лицето на Управителния му съвет.

Чл.14 Членът на дружеството отпада когато:

т.1 Не заплаща в определени срокове и по установения начин членски внос.

т.2 При отпадане членът има задължение по чл.12, т.5

т.3 Отпадането се установява с решение на УС.

Чл.15 С мнозинство от 2/3 от членовете на дружеството Общото събрание може да изключи редовен член, който:

т.1 Не плаща редовно членски внос.

т.2 Грубо нарушава Устава на дружеството.

т.3 С действията си подронва авторитета на дружеството.

Чл.16 Размерът на членския внос и встъпителната вноска се определя от Общото събрание. Управителният съвет определя реда и начина за внасяне на сумите.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.17 Всички членове на ТД "Стратеш" са с равни права. Всеки има право на един глас. Всеки член има право:

т.1 Да участва в работата на дружеството, в туристическата и друга спортно-състезателна дейност.

т.2 Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на клубовете и комисиите при навършени 18 години и след най-малко едногодишно членство в дружеството.

т.3 Да бъде избиран за член на Управителния съвет при навършено пълнолетие и след най-малко три последователни години членство и активна дейност в дружеството.

т.4 Да предлага и да бъде предлаган за награждаване с отличия на Българския туристически съюз.

т.5 Да ползва предимствата, произтичащи от членството му при нощуване в хижите, домовете, спалните и други стопанисвани от БТС обекти.

т.6 Да се обръща с въпроси, предложения и жалби до Управителния съвет и Контролната комисия и да получава отговор в едномесечен срок.

Чл.18 Всеки член на ТД „Стратеш" е длъжен:

т.1 Да спазва Устава и решенията на ръководните органи на дружеството.

т.2 Да участва в осъществяването на целите и задачите на дружеството.

т.3 Да плаща редовно членски внос.

т.4 Да допринася за издигане авторитета и престижа на дружеството в общината, региона и страната.

т.5 Да съдейства за опазване на природата, културните и историческите паметници.

т.6 Членът не отговаря материално за задълженията на дружеството.


УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ

Чл.19 Основна организационна единица на Българския туристически съюз е Туристическото дружество.

т.1 Помощни органи на дружеството са клубовете и комисиите. Те се изграждат в съответствие с интересите на техните членове.

т.2 Клубовете по планинарство, по видове туризъм (пешеходен, ски, коло, воден, туристи ветерани), по спортно катерене и алпинизъм, ориентиране, пещерно дело /спелеология/, защита на природата, стопански съвет – са структурни звена на дружеството. Те провеждат ежегодно отчетно-изборно събрание.

т.3 Секциите по местоживеене, месторабота, учебните заведения и висшите училища се изграждат към дружеството.

Чл.20 Върховен колективен орган на дружеството е Общото събрание, което се провежда всяка година. На всеки 5 години Общото събрание е отчетно-изборно.

т.1 Управителен орган на дружеството е Управителният съвет, ръководен от председателя на дружеството и избран от отчетно-изборно събрание.

т.2 Контролен орган на дружеството е Контролната комисия.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание:

т.1 Приема, изменя и допълва Устава на дружеството.

т.2 Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

т.3 Приема доклада за дейността в съответствие с чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

т.4 Избира и освобождава Председателя и управителния съвет на дружеството за срока на техния мандат.

т.5 Избира членовете на Контролната комисия за срока на техния мандат.

т.6 Взема решения по приемането и изключването на членове на дружеството.

т.7 Приема програма /основни насоки/ за дейността на дружеството.

т.8 Приема бюджета на дружеството.

т.9 Приема отчета на Контролната комисия.

т.10 Приема реда за разпореждане с имуществото но дружеството.

т.11 Взема решения за годишния членски внос и встъпителната такса.

т.12 Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, избира и освобождава ликвидатори.

т.13 Правата на Общото събрание по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 не могат да се възлагат на други органи на дружеството.

т.14 Членовете на Общото събрание и Председателят на дружеството предлагат кандидатури за ръководни органи на дружеството – Управителен съвет и Контролна комисия.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание най-малко един път годишно от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на дружеството в населеното място, където е седалището на дружеството.

Чл.23 Общото събрание се свиква с писмена покана един месец преди заседанието. 

т.1 Поканата трябва да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква.

т.2 Поканата се обявява един месец преди заседанието в най-малко един местен вестник и една обява се поставя на видно място в офиса на дружеството.

т.3 Общото събрание разглежда и взема решения само по въпросите, предварително обявени в дневния ред поканата.


КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ

Чл.24 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл.25 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл.21, т.1, т.10 и т.12 с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на дружеството.

Чл.26. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност.

Чл.27 Всеки член на дружеството може да гласува предложенията за избирането в ръководните органи ако е бил редовен член в последните три години, удостоверено с членските марки в туристическата книжка.

Чл.28 От всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и водещите заседанието, които с подписите си отговарят за верността на съдържанието на протокола.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.29   т.1 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години. Изборът може да бъде явен или таен по решение на събранието.

т.2 Председателят на Управителния съвет е Председател на дружеството, който свиква и ръководи заседанията на дружеството.

Чл.30 Управителният решава всички въпроси между Общите събрания.

т.1 Организира изпълнението на решенията Общото събрание.

т.2 Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

т.3 Осъществява организационно и методично ръководство върху дейността на членовете, клубовете, комисиите и самото дружество.

т.4 Управителният съвет може да взема решения и без да е проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

Чл.31  т.1 Управителният съвет трябва да проведе не по-малко от 6 /шест/ заседания годишно.

т.2 Заседанията на Управителният съвет се смятат за законни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

т.3 Извънредни заседания могат да се свикват от председателя или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час. Покани за тези заседания се изпращат от Председателя до всеки член в 5 дневен срок след получаване на писменото заявление.

Чл.32 Председателят на дружеството:

т.1 Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от Общото събрание и Управителния съвет на дружеството.

т.2 Председателят не може да бъде ръководител на политическа партия.

т.3 Когато Председателят не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член.

Чл.33 Помощни органи на Управителния съвет на дружеството са:

т.1 Ръководствата на клубовете по пешеходен, ски, коло и воден туризъм, туристи ветерани, жени туристки, по планинарство, по спортно катерене и алпинизъм, пещерно дело /спелеология/, ориентиране, стопански /хижен/ съвет и маркировка, клуб за ученически туризъм, планински водачи, комисия по екология, и информация и реклама.

т.2 Тези клубове и комисии трябва да участват в дейността и проявите на републиканските комисии по спортно-туристически дисциплини на БТС и федерациите.

т.3 Туристическите дружества избират делегат за Общото събрание на БТС с мандат до следващото Общо събрание, издигат членове за Управителния съвет на БТС, Инспектората на БТС и за председател на Български туристически съюз.

Чл.34 Контролният орган на Туристическото дружество е Контролната комисия (съвет), който се избира от Общото събрание на дружеството за срок от пет години.

т.1 Контролната комисия се състои от 5 члена.

т.2 Членовете на Контролната комисия избират от своя състав Председател.

т.3 Председателят и членовете на Контролната комисия участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

т.4 Председателят и членовете на Контролната комисия контролират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на дружеството.

т.5 Контролната комисия извършва цялостни, периодични и извънредни проверки и ревизии на дружеството по жалби и сигнали за законосъобразността на финансови, счетоводни, търговски и други дейности.

т.6 Контролната комисия информира Управителния съвет за резултатите от проверките и предлага мерки за отстраняване на нарушенията.


ИМУЩЕСТВО, СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.35 ТД „Стратеш" осигурява финансови средства за своята дейност и за поддържане и изграждане на материална база от:

1.Отчисления от членски внос

2.Стопанска дейност

3.Субсидии от Общината, фирми и сдружения

4.Дарения и спонсорство

5.Доброволен труд, томболи и др.

6.От фондове, програми, проекти

7.Други източници

Чл.36  т.1 ТД „Стратеш" е собственик на Туристически дом "Стратеш", ресторант "Юзината", хижа "Дерменка", заслон "Орлово гнездо", хижа "Баш бунар" и павилион "Еделвайс". Стопанисва изкуствена стена за спортно катерене, място хангар за лодки и плувен басейн в парк "Баш бунар".

т.2 Стопанисването и управлението на недвижимата собственост на дружеството и движимите вещи се извършва в съответствие с нормативни актове, правилници и документи на Българския туристически съюз и решенията на Общото събрание на съюза и дружеството.

т.3 Разпореждането със собствеността става в съответствие с  Устава на БТС и законите в страната.

т.4 Материалната база на дружеството, независимо от формата на собственост и субектите на стопанисване и управление, се ползва по предназначението и.

Чл.37 ТД „Стратеш" не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията на дружеството извън рамките на членските вноски, отчисления и други посочени в Устава.

Чл.38 ТД „Стратеш" е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ без определен срок на съществуване.

Чл.39 ТД „Стратеш" се прекратява:

т.1 С решение на Общото събрание.

т.2 По решение на Ловешкия окръжен съд, в предвидените в закона случаи.

Чл.40  т.1 При прекратяване на дейността на ТД „Стратеш" се извършва ликвидация. 

т.2 В случаите на прекратяване по чл.39, т.2 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.

т.3 При прекратяване по чл.40, т.2 и когато не е определен ликвидатор от УС на дружеството, той се определя от съда.

Чл.41   т.1 Имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите на дружеството, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел или на учредителите в зависимост от решението на Общото събрание.

т.2 Имуществото по т.1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора , назначен от Управителния съвет или от съда.

Чл.42 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на дружеството от Ловешки окръжен съд.

  

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Настоящият Устав на ТД „Стратеш" е приведен в съответствие с Устава на Български туристически съюз, утвърден на 48-ми конгрес на БТС, проведен на 30 и 31 март 2007 г. и не противоречи на Устава на съюза.

Чл.44 Уставът на ТД „Стратеш" е приет на Общото събрание на дружеството на 15.04.1991 г. и регистриран с ф.д. 541/1991 г., изменен на Общо събрание от 22.01.2002 г., Изменения и допълнения са приети от Общото събрание на 10.04.2008 г., подписан е от участниците в събранието и подлежи на пререгистрация в Ловешки окръжен съд. 


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info