Туристическо Дружество

Общо събрание

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАТЕШ", Ловеч

email: strateshlovech@gmail.com, телефони: 0882966457; 0884213030ПОКАНА


Управителният съвет /УС/ на Туристическо Дружество „Стратеш", на основание чл.21 и чл.22 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно събрание на 28 февруари 2018 г. /сряда/ от 16,30 ч. в залата на „Клуб на пенсионера" в кв."Вароша", при следния дневен ред:


1.Отчет на УС на ТД „Стратеш" за 2017 г. 

2.Отчет на Контролната комисия на ТД „Стратеш" за 2017 г.

3.Промени в Устава на ТД „Стратеш".

4.Избор за делегат на Конгрес на БТС. 


Съгласно чл. 23 от Устава на ТД „Стратеш", при липса на кворум събранието ще започне в 17,30 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info