Сдружение

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ „ТД "СТРАТЕШ", гр. Ловеч

ел.поща: strateshlovech@gmail.com, телефони: 0882966457; 0884213030


ПОКАНА

Управителният съвет /УС/ на Туристическо Дружество „Стратеш", на основание чл.21 и чл.22 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно събрание на 17 март 2020 г. /вторник/ от 17,00 ч. в залата на „Клуб на пенсионера" в кв."Вароша", при следния дневен ред:

1.Приемане отчета за дейността на УС на ТД „Стратеш" за 2019 г.

2.Приемане финансовия отчет на КК на ТД „Стратеш" за 2019 г.

3.Приемане на бюджета наТД „Стратеш" за 2020 г.

4.Други.

Съгласно чл. 23 от Устава на ТД „Стратеш", при липса на кворум събранието ще започне в 18,00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info