Туристическо Дружество

Общо събрание

ОБЯВА

Управителният съвет на Сдружение "Туристическо Дружество „Стратеш", на основание чл.24 и чл.29 от Устава на Дружеството, ще проведе извънредно събрание на 20 юли 2017 г. /четвъртък/ от 17,00 ч. в залата на Младежки дом Ловеч, кв."Вароша", площад „Тодор Кирков" при следния дневен ред:


1.Учредяване вещно право на ползване на Туристически дом „Стратеш", в съответствие с решение на Общото събрание на Сдружение ТД „Стратеш" от 20.01.2017 г.Съгласно чл. 24 от Устава на ТД „Стратеш", при липса на кворум събранието ще започне в 18,00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info